ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความร่วมมืองดใช้โปรแกรมในการดึงข้อมูลอัตโนมัติ มิฉะนั้นสำนักพิมพ์จะงดให้บริการ

A

เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ ในการเข้าใช้วารสารออนไลน์ ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายชื่อวารสารภาษาอังกฤษที่มีให้บริการผ่านฐานข้อมูลและวารสารออนไลน์ที่ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกรับ การสืบค้นผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นด้วยคำสำคัญของชื่อวารสาร หรือ เรียกดูรายชื่อวารสารตามลำดับอักษร และตามหัวเรื่องของวารสาร พร้อมกับเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่มีวารสารชื่อนั้น ๆ ให้บริการ ซึ่งสามารถเลือกอ่านและเรียกดูเอกสารฉบับเต็มได้อย่างรวดเร็ว
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของสำนักพิมพ์ American Academy of Pediatrics ให้เอกสารฉบับเต็มของวารสาร จำนวน 5 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1990 จนถึงปัจจุบัน คือ Pediatrics, Pediatrics in Review, NeoReview, AAP Grand Rounds และ AAP News.
Academic OneFile Select ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ครอบคลุมสหสาขาวิชา ให้ข้อมูลวารสารฉบับเต็มจำนวนกว่า 9,000 ชื่อ แสดงผลในรูปแบบ HTML ดาวน์โหลดไฟล์ในรูปของ PDF, HTML และ MP3 และสามารถส่งออกข้อมูลไปยัง Google Drive และ OneDrive
ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์ จิตวิทยา ศาสนาและเทววิทยา สัตวแพทยศาสตร์ สตรีศึกษา สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ โดยมีจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ 1887 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ฐานข้อมูลประกอบไปด้วยวารสารแพทยศาสตร์ จำนวนรวม 230 ชื่อเรื่อง สามารถเข้าใช้งานวารสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 2010 – 2021 สามารถบันทึกไฟล์ (Save File) และพิมพ์ไฟล์ (Print File ) แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF เพื่อไปเผยแพร่โดยวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ภายในสถาบัน สามารเข้าใช้งานแบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 50 เล่ม ทั้งทางด้าน Basic Science และ Clinical Sciences นอกจากนี้ ในฐานข้อมูลยังมีข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น Multimedia, คลังข้อสอบ USMLEasy Lite เพื่อใช้เตรียมตัวสอบ USMLE , คลังข้อมูลยา , Guidelines และ Case files สำหรับฝึกและใช้ความรู้ที่มีทางคลินิกอย่างถูกต้อง ทั้งการตั้งคำถาม การตอบ การสรุปใจความ และประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการรักษาผู้ป่วย มีแอพลิเคชั่น สามารถใช้งานได้กับ Smart device
ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) เนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมบทความและงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ของ American Chemical Society ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1996 - ปัจจุบัน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา ของ Annual Reviews มีวารสารฉบับประมาณ 33 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูล และใช้เอกสารฉบับเต็มของวารสารย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 – ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ด้านวิศวกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1909 จนถึงปัจจุบัน
ฐานข้อมูลการวิจัยทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปะที่มีประสิทธิภาพสูง ครอบคลุมงานสถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรม ตลอดจนงานศิลปะต่าง ๆ นำเสนอวารสาร นิตยสารและหนังสือด้านศิลปะฉบับเต็มมากกว่า 200 รายการ รวมถึงการทำดัชนีและบทคัดย่อ เพื่อให้ศิลปิน นักวิชาการด้านศิลปะ และนักออกแบบได้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Asian Development Bank (Free) ฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ และการพัฒนาของประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิก
วารสารของ The American Society of Mechanical จำนวน 30 ชื่อเรื่อง ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้- 14 ธันวาคม 2563

B

ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย คู่มือ ตลอดจนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อวินิจฉัย รักษา พยากรณ์โรคและดูแลป้องกันโรคได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมข้อมูลอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบ หรือเพิ่มเติมความรู้ มีข้อมูลตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน และสามารถสืบค้นได้ไม่จำกัดจำนวนการเข้าใช้งาน
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการแพทย์ ครอบคลุมสาขาวิชาเฉพาะหลายสาขา เช่น Neurology, Pathology, Emergency, Rheumatology ให้เอกสารฉบับเต็มของวารสาร 23 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน และสามารถสืบค้นได้ไม่จำกัดจำนวน
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในสาขาวิชาทางการแพทย์ จำนวน 75 ชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1998 เป็นต้นมา คณะแพทยศาสตร์บอกรับแบบซื้อขาดในปี 2546
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แบบซื้อขาดจำนวน 50 รายการ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารและการจัดการธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด การวางแผนธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจขนาดย่อม กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ กลยุทธ์ในสังคมเครือข่าย การจัดการทรัพยากรบุคคล อีกทั้งยังสามารถอ่านและยืมตัวเล่มได้ที่ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ
Business Source Ultimate ฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจที่ดีที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ มีเนื้อหาวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชั้นนำของโลกในทุก ๆ สาขาของธุรกิจ รวมถึงการตลาด, การจัดการ, ระบบสารสนเทศ, หลักการตลาด, การบัญชี ข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 มีวารสารฉบับเต็มมากกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง

C

Cambridge Books Online ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) สหสาขาวิชา จากสำนักพิมพ์ Cambridge University Press
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ ของสำนักพิมพ์ Cambridge University มีวารสารฉบับเต็ม 198 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2013 - ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาพยาบาลศาสตร์ มีวารสารฉบับเต็ม 770 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1937- ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์และสำนักหอสมุด เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์ Elsevier มีวารสารฉบับเต็มมากกว่า 500 รายชื่อ หนังสือมากกว่า 900 เล่ม
ฐานข้อมูลด้านการพยาบาลศาสตร์ จากสำนักพิมพ์ Elsevier ที่ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มมากกว่า 60 รายชื่อ (เข้าใช้ได้ตั้งแต่ ปี 2007 – ปีปัจจุบัน) มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 90 เล่ม และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการพยาบาลที่ประกอบด้วย ฐานข้อมูลยา, คู่มือดูแลรักษาผู้ป่วย, ข้อมูลการทดลอง, แนวทางการรักษา และวีดีโอทางการพยาบาล โดยคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
CMU Library
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จำนวน 91 เล่ม (คู่มือการใช้งาน)

D

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางทันตแพทยศาสตร์ รวบรวมบทความวารสารที่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ถึง 208 ชื่อ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ปริญญาเอก และปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3,850 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 จนถึงปัจจุบัน วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ อ่านได้ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
แหล่งข้อมูลรายชื่อวารสารวิชาการ Open Access ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมากที่สุด เนื้อหาประกอบไปด้วยหลากหลายสาขา ปัจจุบันนี้มีรายชื่อ วารสารจจำนวนมากกว่า 10,000 ชื่อ และบทความจำนวนมากกว่า 5,000,000 บทความ

E

นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ในเครือบริษัทอมรินทร์ จำนวน 9 ชื่อ ได้แก่ ชีวจิต/แพรว/สุดสัปดาห์/บ้านและสวน /My home/National Geographic/Amarin Baby & Kid/Room/Secret/ สามารถใช้บริการได้ที่ห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะทุกแห่ง
ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเลกทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Harvard Business Review Press กว่า 600 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาธุรกิจ การจัดการ ความเป็นผู้นำ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ พฤติกรรมองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หากต้องการใช้งานนอกสถาบันสามารถ access ด้วย username : chiangmai และ password : library@2562
EBSCO eBooks Collection หรือเดิม NetLibrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ ให้กับห้องสมุดในเครือข่าย ThaiLIS ให้เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ของหนังสืออยู่รูปแบบของไฟล์ PDF สามารถ Download เอกสารฉบับเต็มเพื่ออ่านในลักษณะ offline ได้ครั้งละ 7 วัน นอกจากนี้ยังสามารถ Download ใส่ใน iPad Tablet ได้
EBSCO Open Dissertations™ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ กว่า 500,000 รายการ จาก 25 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
ฐานข้อมูลสาขาเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งเศรษฐมิติ ตลาดการเงิน เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์แรงงาน ทฤษฎีการเงิน ฯลฯ รวมทั้งวารสารของสมาคมเศรษฐศาสตร์อเมริกัน (American Economic Association) เช่น American Economic Review, Journal of Economic Literature, and Journal of Economic Perspectives ให้บทความฉบับเต็ม (Full text) มากกว่า 600 ชื่อเรื่อง นอกจากนี้ยังประกอบด้วยหนังสือ หนังสือรวมเรื่อง บทวิจารณ์หนังสือ วิทยานิพนธ์ และรายงานทางวิชาการ โดยคณะเศรษฐศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ฐานข้อมูลวารสารที่ครอบคลุมสาขาบัญชี การเงินการตลาดและเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการบริหารองค์กร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการการขนส่ง การจัดการอสังหาริมทรัพย์ นโยบายสาธารณะและสิ่งแวดลอ้ม การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม การศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาธารณสุข และบรรณารักษ์ศาสตร์ จากวารสาร 309 รายชื่อ จำนวนบทความฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 200,000 บทความ ให้ข้อมูลตั้งแต่ ค.ศ.1994 – ปัจจุบัน
โปรแกรมที่ใช้จัดการข้อมูลบรรณานุกรม โดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบของ library สามารถจัดการกับรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว้ เช่น การเพิ่ม-ลบรายการ การจัดหมวดหมู่ ถ่ายโอนข้อมูล การค้นหาเอกสารฉบับเต็ม และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบบรรณานุกรมทั้ง การอ้างอิงในเนื้อความ และบรรณานุกรมท้ายเล่มด้วยการใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม EndNote สามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac ในขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม สามารถเข้าใช้ได้ทางอินเตอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้ว สามารถเข้าใช้ในรูปแบบ offline หรือ online ได้ เมื่อใช้งาน online สามารถสร้าง account ส่วนตัว เพื่อบันทึกการสร้างรายการไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นได้
โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรมซึ่งทำงานบนเว็บ (Web) สามารถเข้าใช้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการจัดการและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิงได้อย่างเป็นระบบ สามารถสร้างกลุ่มข้อมูลส่วนบุคคล และจัดเก็บข้อมูลได้มากถึง 10,000 รายการอ้างอิง มีรูปแบบบรรณานุกรมที่หลากหลายต่อการใช้งานมากกว่า 3,300 รูปแบบ

F

นิตยสารออนไลน์ ที่รวบรวมรายชื่อนิตยสารกว่า 1,000 รายการ ทั้งฉบับใหม่และฉบับย้อนหลัง สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ หรืออ่านผ่าน Application Flipster-Digital Magazines สามารถใช้งานถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2564
ฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยวารสาร เอกสาร นิตยสาร และสิ่งพิมพ์ทางการค้าฉบับเต็ม มากกว่า 700 ชื่อเรื่อง รวมถึงรายงานในอุตสาหกรรมอาหารในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ครอบคลุมได้แก่ การแปรรูปอาหาร ความปลอดภัยในอาหาร การบริการ การขนส่ง และนวัตกรรมต่าง ๆ
เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลในระดับวารสารและบทความฉบับเต็ม (Full Text) สามารถทำ Collection Analysis ในระดับวารสาร สามารถแบ่งประเภทของวารสารตาม Subject ต่างๆ สามารถเพิ่มวารสารที่เป็น Open Access เพื่อช่วยให้บรรณารักษ์สามารถตรวจสอบวารสารที่ต้องการจัดซื้อว่ามีอยู่ใน Open Access อยู่แล้วหรือไม่

G

Gale eBooks ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ Gale eBooks ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถฟังเนื้อหา และดาวน์โหลดไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 สามารถอ่านเนื้อหาในรูปแบบ HTML และ PDF (ฺBook View) แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทย เชื่อมต่อบัญชีกับ Google Drive และ One Drive
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) สหสาขาวิชา ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ หากมีความประสงค์เข้าใช้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยสามารถขอใช้ Password ได้จากงานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทรศัพท์ 0-5394-4531
ฐานข้อมูลนามานุกรมสถิติการคลังของประเทศที่กำลังพัฒนาของธนาคารโลก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลหนี้ และการไหลเวียนทางการเงินของประเทศต่าง ๆ รวม 138 ประเทศ นอกจากนั้นยังให้ข้อมูลด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ได้รับอภินันทนาการจากธนาคารโลก
ฐานข้อมูลนามานุกรมสถิติการคลังของประเทศที่กำลังพัฒนาของธนาคารโลก ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลหนี้ และการไหลเวียนทางการเงินของประเทศต่าง ๆ รวม 138 ประเทศ นอกจากนั้นยังให้ข้อมูลด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ได้รับอภินันทนาการจากธนาคารโลก
ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจธนาคารโลก ได้รับอภินันทนาการจากธนาคารโลก
ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจธนาคารโลก ได้รับอภินันทนาการจากธนาคารโลก

H

ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย แยกเป็นหมวดๆ เช่น กฎหมายล้มละลาย กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายภาษี กฎหมายของ UN Legal classic สามารถสืบค้นวารสารด้านกฎหมาย หรือ Cases ต่างๆ สามารถค้นหาย้อนหลังได้ตั้งแต่ฉบับแรกที่ตีพิมพ์ มีวารสารมากกว่า 1,250 ชื่อ ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็ม

I

ฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) สหสาขาวิชาจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ทั่วโลก ครอบคลุมสหสาขาวิชา สามารถ Print, Copy, Download และแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้กว่า 40 ภาษา
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสาร จำนวน 187 ชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาต่างๆ ด้านการแพทย์และเภสัชศาสตร์ ซึ่งวารสารส่วนใหญ่สามารถค้นบทความวารสารฉบับย้อนหลังตั้งแต่ Volume 1 จนถึงปัจจุบัน
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสาร จำนวน 187 ชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาต่างๆ ด้านการแพทย์และเภสัชศาสตร์ ซึ่งวารสารส่วนใหญ่สามารถค้นบทความวารสารฉบับย้อนหลังตั้งแต่ Volume 1 จนถึงปัจจุบัน
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) สาขาวิชาสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ กฏหมาย และอื่น ๆ ของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถ Copy, Print, Download, ให้ความหมายและแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้

J

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ในสาขาแพทยศาสตร์ ของสำนักพิมพ์ American Medical Association – AMA ให้ข้อมูลฉบับเต็มของวารสาร JAMA และ Archives รวม 10 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1998 จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ - The Archives of Internal Medicine - The Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine - The Archives of General Psychiatry - The Archives of Neurology - The Archives of Ophthalmology - The Archives of Dermatology - The Archives of Surgery - The Archives of Otolaryngology-head & neck Surgery - The Archives of Facial Plastic Surgery
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ในสาขาแพทยศาสตร์ ของสำนักพิมพ์ American Medical Association – AMA ให้ข้อมูลฉบับเต็มของวารสาร ประกอบด้วยวารสาร ดังนี้ JAMA, JAMA Network Open, JAMA Cardiology, JAMA Dermatology, JAMA Health Forum, JAMA Internal Medicine, JAMA Neurology, JAMA Oncology, JAMA Ophthalmology, JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery, JAMA Pediatrics, JAMA Psychiatry, JAMA Surgery
ฐานข้อมูลที่ใช้ในการประเมินคุณค่าวารสารโดยมีเกณฑ์การประเมินมาจากข้อมูลการอ้างอิงของวารสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์อยู่ทั่วโลก แยกเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ (JCR Science Edition) และสาขาสังคมศาสตร์ (JCR Social Sciences Edition) ให้ข้อมูลการใช้วารสารในด้านต่างๆ เช่น วารสารที่มีค่า Journal Impact Factor (JIF) สูงสุด วารสารที่ถูกอ้างอิงบ่อยครั้งที่สุด วารสารซึ่งเป็นที่นิยม เป็นต้น
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ย้อนหลังของสำนักพิมพ์ JSTOR ด้านศิลปะ ดนตรี สถาปัตยกรรม มีวารสารฉบับเต็มจำนวน 152 ชื่อ
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ย้อนหลังของสำนักพิมพ์ JSTOR ด้านการเงิน แรงงานสัมพันธ์ การบริหารการตลาด เศรษฐศาสตร์ วิจัยปฏิบัติการ และการกำหนดความเสี่ยง มีวารสารฉบับเต็ม 47 ชื่อ
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ย้อนหลังของสำนักพิมพ์ JSTOR ด้าน คณิตศาสตร์ และสถิติ มีวารสารฉบับเต็ม 50 ชื่อ

K

ฐานข้อมูลวารสารที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านแพทยศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง มากกว่า 80 รายชื่อ โดยเน้นเนื้อหาด้านการรักษาและการวิจัย

L

ฐานข้อมูลวารสารกฎหมายวิชาการที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด Legal Source มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือในด้านการศึกษา แนวความคิด และแนวโน้มของกฎหมายในปัจจุบัน เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับทนายความ ผู้สอน นักธุรกิจ นักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง
ฐานข้อมูลสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมเนื้อหาด้านการใช้ยา การรักษาโรค การคำนวณทางการแพทย์ โดยรวบรวมข้อมูลมากกว่า 100 ประเทศ
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิชาทางการแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ให้ข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารหลักทางการแพทย์กว่า 280 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1996 ถึงปัจจุบัน ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้พร้อมกัน 20 คน โดยไม่เกิน 3 คนต่อ 1 ชื่อวารสาร

M

ฐานข้อมูลบรรณานุกรม และบทวิจารณ์ สาขาคณิตศาสตร์ ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ บทวิจารณ์ ( Reviews) ของ American Mathematics Society ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1940 - ปัจจุบัน สำนักหอสมุดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
Matichon e-Library ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวอิเล็กทรอนิกส์หนังสือพิมพ์ ของสำนักพิมพ์มติชน ครอบคลุมหนังสือพิมพ์ 4 ชื่อ ได้แก่ ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ มติชน และมติชนสุดสัปดาห์ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2540 - ปัจจุบัน โดยสามารถใช้ User name: cmu และ Password : cmu
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 50 เล่ม ทั้งทางด้าน Basic Science และ Clinical Sciences นอกจากนี้ ในฐานข้อมูลยังมีข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น Multimedia, คลังข้อสอบ USMLEasy Lite เพื่อใช้เตรียมตัวสอบ USMLE , คลังข้อมูลยา , Guidelines และ Case files สำหรับฝึกและใช้ความรู้ที่มีทางคลินิกอย่างถูกต้อง ทั้งการตั้งคำถาม การตอบ การสรุปใจความ และประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการรักษาผู้ป่วย
ฐานข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับการศึกษาด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดี วาทศาสตร์ การเขียน ภาพยนตร์ ศิลปะการละคร และ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มกว่า 1,000 ฉบับ บรรณานุกรมย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1920 และรายการอ้างอิงบรรณานุกรมอย่างละเอียดกว่า 2.9 ล้านรายการ

N

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์ ของ Nature Publishing Group (NPG) มีวารสารฉบับเต็ม 1 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2016 - ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ในสาขาแพทยศาสตร์ ของสำนักพิมพ์ Nature Publishing Group ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสาร จำนวน 5 ชื่อ ตั้งแต่ปี 2007 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ - British Journal of Cancer - Clinical Pharmacology & Therapeutics - Journal of Investigative Dermatology - Kidney international - Spinal Cord
บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ที่ครอบคลุมแหล่งข่าวและข้อมูลกว่าร้อยแหล่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และข้อมูลเสริมจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และอื่น ๆ สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รองรับการสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง พร้อมฟังก์ชันสำเร็จรูปพร้อมใช้งานที่หลากหลาย สามารถใช้อีเมลมหาวิทยาลัย @cmu เพื่อเข้าใช้งาน

O

ฐานข้อมูลพจนานุกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ของสำนักพิมพ์ Oxford รวบรวมคำศัพท์กว่า 600,000 คำ ให้ความหมายเป็นภาษาอังกฤษ ประวัติหรือที่มาของคำ และวิธีการออกเสียง นอกจากนี้ยังได้รวบรวมคำคมกว่า 3 ล้านคำคมจากวรรณกรรมคลาสสิคและวารสารเฉพาะทาง รวมถึงบทภาพยนตร์ และหนังสือทำอาหาร สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวารสาร จำนวน 73 ชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาทางการแพทย์ ซึ่งวารสารส่วนใหญ่สามารถค้นบทความวารสารฉบับย้อนหลังตั้งแต่ ปี 1996 จนถึงปัจจุบัน
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา จากสำนักพิมพ์ Oxford University Press ให้เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ของหนังสืออยู่รูปแบบของไฟล์ PDF และ HTML

P

ฐานข้อมูลทางธุรกิจที่มีความเชื่อถือได้สูง มีลักษณะเด่นคือ ข้อมูลที่นำเสนอมานั้น ได้ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วอย่างเป็นระบบ สามารถนำข้อมูลพื้นฐานไปใช้ในการวิเคราะห์แผนเชิงกลยุทธ์ และ/หรือแผนการตลาด การนำเสนอข้อมูลได้อิงหลักการของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดี มีการวิเคราะห์เจาะลึกในระดับภาคส่วนของอุตสาหกรรม ระดับประเทศ และระดับผู้บริโภค
ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริงฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลัง 60 วัน จำนวน 2,200 ชื่อเรื่อง จาก 97 ประเทศใน 54 ภาษา สามารถสืบค้นได้หลายทาง มีเสียงอ่าน คำแปลภาษา และบริการแจ้งเตือนข่าวใหม่ หากต้องการใช้นอกเครือข่าย สามารถใช้ Username: cmu.th@library.pressdisplay.com และ Password: welcome หรือหากต้องการใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถเข้าไปโหลดใช้งานได้ที่ AppStore/Google Play แล้วค้นหา Application ชื่อ PressReader
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ของ Johns Hopkins University Press มีวารสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 600 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1995 - ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สหสาขาวิชาของสำนักพิมพ์ ProQuest ให้เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ของหนังสืออยู่รูปแบบของไฟล์ PDF และ HTML
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิชาเฉพาะทางคลินิกการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากวารสารกว่า 1,300 ชื่อ ให้ข้อมูลฉบับเต็มประมาณ 1,100 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1986-ปัจจุบัน (ขึ้นกับวารสารแต่ละชื่อ)
ฐานข้อมูลด้านการบริหารธุรกิจ ประกอบด้วยข้อมูลจากข่าว (News) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วารสารวิชาการ (Journals) นิตยสาร (Magazines) วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) กรณีศึกษา (Business Cases) รายงานด้านการตลาด/อุตสาหกรรมในแต่ละประเทศ (Market, Country & Industry Reports) รวมถึงวิดีโอ (Videos) จากหลายสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ที่รองรับการเรียนการสอนและใช้งานที่ครอบคลุมในด้านบริหารธุรกิจ สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.- 31 ก.ค. 2564
ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความในวารสารทางด้านการแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้องไว้มากกว่า 21 ล้านเรื่อง จาก MEDLINE วารสารทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตลอดจนถึงหนังสือออนไลน์ ตั้งแต่ปี 1950 จนถึงปัจจุบัน บทความบรรณานุกรมและบทคัดย่อใน PubMed ครอบคลุมสาขาวิชาทางการแพทย์ และ life sciences, behavioral sciences, bioengineering นอกจากนี้ PubMed ยังสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ผ่านทางฐานข้อมูล PubMed Central และ เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ที่เป็นสมาชิก

S

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของ American Association for the Advancement of Science มีวารสารฉบับเต็ม 1 ชื่อ คือ Science ซึ่งมีค่า Impact Factor ในปี 2019 สูงถึง 41.846 ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1997 - ปัจจุบัน
ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารไม่น้อยกว่า 700 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences , Engineering , Immunology & Microbiology and Social Sciences สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ. 2010 – ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ ของสำนักพิมพ์ Elsevier จำนวน 19 สาขาวิชา ได้แก่ Agricultural and Biological Sciences,Biochemistry, Genetics and Molecular Biology,Chemical Engineering,Chemistry,Computer Science,Earth and Planetary Sciences,Energy, Engineering, Environmental Science, Finance, Forensics, Immunology and Microbiology, Materials Science, Mathematics, Medicine and Dentistry, Neuroscience, Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science, Physics and Astronomy, Psychology ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 - ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลสืบค้นข้อมูลทางเคมี ได้แก่ สารเคมี ปฏิกิริยาทางเคมี รายการอ้างอิงจากวารสารวิชาการและเอกสารสิทธิบัตรจากทั่วโลกในสาขาเคมี ชีวเคมี และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมวารสารวิชาการ จํานวนไม่น้อยกว่า 12,000 ชื่อ ข้อมูลสารเคมีอินทรีย์และอนินทรีย์จํานวนไม่น้อยกว่า 155 ล้านระเบียน ข้อมูลปฏิกิริยาเคมีจากวารสารวิชาการและเอกสารสิทธิบัตร จํานวนไม่น้อยกว่า 84 ล้านระเบียน และครอบคลุมเอกสารสิทธิบัตร จากสํานักงานสิทธิบัตรทั่วโลก จํานวนไม่น้อยกว่า 63 แห่ง คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก
(ขั้นตอนการสมัครสมาชิก)
คู่มือการใช้งาน
เครื่องมือที่ช่วยค้นคืนผลงานวิจัยและวิชาการ และช่วยจัดทำรายงานวิเคราะห์ความสามารถจากผลงานวิจัยและวิชาการ ในรูปแบบ Visualization matrix สำหรับหน่วยงาน สามารถเข้าถึงผลงานวิจัยและวิชาการจากหน่วยงานวิจัยกว่า 4,600 แห่ง ใน 220 ประเทศทั่วโลก เพื่อติดตามและตรวจสอบความสามารถและผลงานวิจัยและวิชาการของทุกระดับภายในหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ จัดทำรายงานวิเคราะห์ สำหรับเปรียบเทียบความสามารถและผลงานภายในหน่วยงาน หรือกับคู่แข่งแสดงจุดอ่อนและจุดแข็งเกี่ยวกับหัวข้อหรือพื้นที่การวิจัยที่หน่วยงานกำลังดำเนินการ หรือ สนใจจะศึกษาและลงทุนค้นหาและกระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและภายนอกหน่วยงาน ปรับปรุงแผนหรือกลยุทธ์การดำเนินงานวิจัย เป็นต้น
ฐานข้อมูลดรรชนี และสาระสังเขปสาขาวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ของ Elsevier B.V. มีข้อมูล 15,000 ชื่อ ไม่น้อยกว่า 29 ล้านระเบียน ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1960 - ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Springer Link ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific) เทคนิค (Technical) และการแพทย์ (Medical) มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,359 ชื่อ ในจำนวนนี้ซ้ำกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดซื้อแล้ว 3,2 41 ชื่อ สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค . ศ . 1994 -2007 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของสำนักพิมพ์ Springer Verlag มีวารสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

T

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา ของสำนักพิมพ์ Taylor & Francis มีวารสารฉบับเต็ม 1,100 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1997 - ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) สหสาขาวิชาของสำนักพิมพ์ Talyor&Francis ให้เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ของหนังสืออยู่รูปแบบของไฟล์ PDF และ HTML
ฐานข้อมูลสำหรับการเตรียมสอบและแนะแนวการศึกษา ในส่วนของแบบทดสอบจะมีการจัดเรียงตามลำดับ ตั้งแต่ High School, College, Career, Grad, และInternational ประกอบด้วยแบบทดสอบที่มีชื่อเสียงเช่น TOEFL, TOEIC, GRE, GMAT, SAT, AP, NCLEX, PRAXIS รวมถึงแบบทดสอบให้ทราบว่าวิชาชีพใดที่เหมาะสมกับบุคลิกของผู้ใช้ (Career Assessment) และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทดลองทำ ให้ทราบระดับคะแนนก่อนการไปทำการทดสอบจริง ทั้งนี้ยังมีในส่วนของหนังสือให้อ่านเตรียมความพร้อมด้วยกว่า 60 เล่ม หากผู้ใช้ต้องการสร้าง Resume ก็มีบริการจัดทำ Resume แบบออนไลน์ โดยสามารถเลือก Template ได้อย่างหลากหลาย และในส่วนของการแนะแนวการศึกษานั้น ผู้ใช้สามารถค้นหาสถาบันการศึกษาได้ พร้อมกับรายละเอียดต่างๆ อาทิเช่น คำแนะนำให้การเตรียมความพร้อม, รายชื่อสถาบันการศึกษา, ทุนการศึกษา เป็นต้น
Thai Journal Online (ThaiJo) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา โดยเปิดให้เข้าถึงได้ฟรี
ฐานข้อมูลบทวิเคราะห์ทางการแพทย์ อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพสูง รวบรวมและดูแลข้อมูลโดย The Cochrane Collaboration ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ถูกต้อง ทั้งในรูปแบบของบทความฉบับเต็ม และบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อ ตามลักษณะของฐานข้อมูลย่อย ซึ่งมีทั้งหมด 8 ฐานข้อมูล กว่า 470,000 บทความ ออกให้บริการออนไลน์ แบ่งเป็น 4 issues ต่อปี คือ มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมตามลำดับ
วารสารรายสัปดาห์ ทางด้านการแพทย์ทั่วไป ที่เผยแพร่การวิจัยทางการแพทย์และบทความรีวิว
เอกสารฉบับเต็มอิเล็กทรอนิกส์ของหนังสือ รายงาน และเอกสารอื่น ๆ มากว่า 1,800 ชื่อเรื่อง และเอกสารการวิจัยมากกว่า 2,600 ชื่อเรื่อง รวมเป็นเอกสารทั้งหมดไม่น้อยกว่า 4,500 รายการ เริ่มให้บริการในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2003 ด้วยความร่วมมือของ Ingenta ซึ่งสร้าง portal สำหรับ Organization for Economic Co-operation and Development (SourceOECD) เมื่อหลายปีก่อน ได้รับอภินันทนาการจากธนาคารโลก
เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกหรือการทำซ้ำผลงานวิชาการ ที่อยู่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ออนไลน์ พร้อมทั้งชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำเป็นแถบสี และแสดงระดับเปอร์เซ็นต์ โดยผู้ใช้สามารถส่งคำขอใช้บริการได้ที่ Request Form

U

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้ข้อมูลด้านการแพทย์ โดยที่ผู้ใช้สามารถใช้ผ่าน Smart Phone ได้ทุกระบบ โดยลง application ของระบบนั้นๆ
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สหสาขาวิชา จากสำนักพิม์มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก ให้เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ของหนังสืออยู่รูปแบบของไฟล์ PDF และ HTML
คือ ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย บทความทางคลินิกในสาขาเฉพาะทาง 16 สาขาวิชา รวมประมาณ 8,000 บทความ รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชากว่า 300 คน ให้บริการตั้งแต่ปี 1989 เป็นต้นมา บทความประกอบด้วย ส่วนเนื้อหา (Content) และหมายเลขเอกสารอ้างอิง ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารนั้นๆ ได้ทันที โดยอาจจะพบบทความฉบับเต็มหรือฉบับย่อ ตามลักษณะที่มีของฐานข้อมูลที่ลิงค์ไป

W

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป สาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสร์ และมนุษยศาสตร์ ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ วารสาร หนังสือ รายงานการประชุม งานวิจัย สิทธิบัตร และมาตรฐาน มีข้อมูล 9,200 ชื่อ ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านระเบียน ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาเกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ กฎหมาย การเงิน บัญชี ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์ และศิลปะ ของสำนักพิมพ์ Wiley มีวารสารฉบับเต็มกว่า 1,000 ชื่อ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1997 - ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) สหสาขาวิชาของสำนักพิมพ์ John Wiley & Sons ให้เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) ของหนังสืออยู่รูปแบบของไฟล์ PDF และ HTML
แหล่งข้อมูลเบื้องต้นของเศรษฐกิจโลก ให้ข้อมูลสถิติสำหรับดัชนีชี้วัดการพัฒนามากกว่า 737 รายการ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ถึง 2006 จากประเทศต่าง ๆ มากกว่า 220 ประเทศ และกลุ่มประเทศให้ข้อมูลด้านสังคม เศรษฐศาสตร์และการเงิน ได้รับอภินันทนาการจากธนาคารโลก

ระบบสมุดจดกฎหมายเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์ความรู้ของนักกฎหมายตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาโดยระบบอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการบันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียน ไม่ว่าจะเป็นการตีความความหมายของตัวบทบัญญัติกฎหมายรวมถึงคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมาตรานั้นๆ และจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นในระบบออนไลน์แทนการบันทึกลงในประมวลกฎหมายซึ่งมีข้อจำกัดในการบันทึกและอาจสูญหายได้