You are here

Journals and documents services

บริการวารสารและหนังสือพิมพ์

สำนักหอสมุดได้จัดหาและบริการวารสารภาษาไทย วารสารภาษาต่างประเทศ วารสารประเภท บรรณานุกรม ดัชนี และสาระสังเขป สารบัญวารสาร และหนังสือพิมพ์ พร้อมทั้งให้บริการ แนะนำ และช่วยการค้นคว้า บทความจากวารสาร และหนังสือพิมพ์ แนะนำ และสอนวิธีการใช้วารสารประเภท ดัชนี และสาระสังเขป ให้บริการที่ชั้น 2 สำนักหอสมุด

การจัดบริการวารสารฉบับพิมพ์

·       วารสารฉบับปัจจุบัน จัดใส่ปกพลาสติกเรียงบนชั้นวารสารฉบับปัจจุบัน ตามลำดับอักษรของชื่อวารสาร โดยแยกเป็นวารสารภาษาไทยกับวารสารภาษาต่างประเทศ ให้บริการที่ชั้น 2

·       วารสารฉบับเก่าที่เย็บเล่มแล้ว จัดเรียงบนชั้นวารสารเย็บเล่มตามลำดับอักษรของชื่อวารสาร แยกเป็นวารสารภาษาไทยกับวารสารภาษาต่างประเทศ ให้บริการที่ชั้น 2

·       วารสารฉบับเก่าที่ยังไม่ได้เย็บเล่ม ติดต่อขอรับบริการที่เจ้าหน้าที่วารสาร ชั้น 2

·       วารสารประเภทดัชนีและสาระสังเขป ติดต่อขอรับบริการที่เจ้าหน้าที่วารสาร ชั้น 2

การจัดบริการหนังสือพิมพ์

·       หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน ให้บริการที่บริเวณที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน ชั้น 2

·       หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลาของเดือนปัจจุบัน เรียงบนชั้นบริเวณที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน ชั้น 2

·       หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ยังไม่ได้ถ่ายทำไมโครฟิล์ม ขอรับบริการที่เจ้าหน้าที่วารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา ชั้น 2

·       หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ถ่ายทำไมโครฟิล์มแล้ว ให้บริการในรูปไมโครฟิล์มที่งานโสตทัศนวัสดุ ชั้น 3

·       หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ให้บริการในรูปแบบในฐานข้อมูล e-Newspaper ให้บริการที่งานโสตทัศนวัสดุ ชั้น 3

รายชื่อวารสารและหนังสือพิมพ์ที่ให้บริการในปัจจุบัน (เฉพาะห้องสมุดกลาง)

·       รายชื่อวารสารภาษาไทยฉบับปัจจุบัน 

·       รายชื่อวารสารภาษาไทย (เนื้อหาภาษาอังกฤษ) ฉบับปัจจุบัน

·       รายชื่อวารสารภาษาต่างประเทศฉบับปัจจุบัน 

·       รายชื่อหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน 

English