You are here

Reserve Books

 
          เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดเพื่อให้อาจารย์นำหนังสือที่ให้บริการของห้องสมุด นำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โดยนักศึกษาสามารถสืบค้นรายการหนังสือสำรองจากระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุดได้จากชื่อาจารย์ผู้สอน รายวิชาที่สอน หนังสือของห้องสมุดที่นำมาจัดเป็นบริการหนังสือสำรองจะมีระยะเวลาการยืม 3 วัน เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้งานอย่างทั่วถึง
          นอกจากหนังสือสำรองจะเป็นหนังสือที่อาจารย์กำหนดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาต่าง ๆ แล้ว ห้องสมุดยังได้นำหนังสือที่มีการใช้มาก หรือหนังสือที่น่าสนใจมาจัดทำเป็นหนังสือสำรองอีกด้วย เช่น หนังสือดี 100 ชื่อที่คนไทยควรอ่าน หนังสือชุด เช่น เพชรพระอุมา ผู้ชนะสิบทิศ สามเกลอ ฯลฯ ผู้สนใจสามารถรับบริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือของห้องสมุดทุกแห่ง
 
การสืบค้นรายการหนังสือสำรอง ท่านสามารถเรียกรายการหนังสือสำรองได้จากระบบสืบค้นข้อมูลของห้องสมุดได้ 2 ทาง
    1. สืบค้นจากชื่ออาจารย์ผู้สอน
    2. สืบค้นจากรายวิชา
  แบบฟอร์มรับบริการหนังสือสำรอง (คลิกที่นี่)

English