You are here

SMS Service

         ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 สำนักหอสมุด จัดให้มีบริการใหม่ โดยแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการต่างๆของห้องสมุด เช่น บริการแจ้งเตือนวันกำหนดส่ง แจ้งค่าปรับ การรับหนังสือจอง ห้องบริการค้นคว้าส่วนบุคคล บริการยืมระหว่างห้องสมุด ข่าวกิจกรรม การฝึกอบรม ฯลฯ
 
         ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากการรับบริการนี้ อาทิ การป้องกันมิให้เกิดค่าปรับจากการหลงลืมส่งหนังสือคืนตามกำหนด การได้รับหนังสือจองหรือรับเอกสารจากการขอสำเนาระหว่างห้องสมุดเพื่อการใช้งานได้ทันเวลา การแจ้งรับสิทธิ์การใช้ห้องค้นคว้าส่วนบุคคลสำหรับอาจารย์ นักศึกษาบัณฑิต เพื่อการใช้งานอย่างคุ้มค่า เป็นต้น
 
         ผู้มีสิทธิ์รับบริการ เฉพาะสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น
สนใจขอรับบริการ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โปรดกรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์ม ให้ครบถ้วน
English