You are here

บริการการจองทรัพยากรสารนิเทศ

    เมื่อเอกสารที่ท่านต้องการมีผู้อื่นยืมออกไปแล้ว แม้ว่าเอกสารนั้นจะเป็นของห้องสมุดใดก็ตาม ท่านสามารถจองหนังสือนั้นที่ห้องสมุดใด ๆ ก็ได้ โดยให้เจ้าหน้าที่เคาว์เตอร์ยืม - คืน ดำเนินการให้ หรือทำการส่งคำขอจองด้วยตนเอง
   
ทรัพยากรที่ให้บริการ
หนังสือหรือสื่อโสตทัศนวัสดุที่มีการยืมออกไปแล้วทุกประเภท ยกเว้นทรัพยาการสารนิเทศที่มีสถานะ "ห้ามยืมออก" เช่น หนังสืออ้างอิง หนังสือหายากเป็นต้น
การจองด้วยเจ้าหน้าที่
เพียงนำบัตรสมาชิกห้องสมุดของท่านให้เจ้าหน้าที่ และแจ้งหมายเลขเรียกหนังสือ หรือชื่อเรื่อง หรือชื่อผู้แต่งของเอกสาร/รายการที่ต้องการจอง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจองให้ท่าน และจะแจ้งวันที่จะได้รับเอกสารให้ทราบ (โดยดูจากวันกำหนดส่งของผู้ยืมคนก่อน)
การส่งคำขอจองด้วยตนเอง
อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สามารถส่งคำขอจองผ่านระบบสืบค้นรายการของห้องสมุดได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม (การส่งคำขอจองด้วยตนเองที่หน้าจองรายการในระบบสืบค้นของห้องสมุด ให้คลิกที่ไอคอน Request และพิมพ์ ชื่อ-สกุล รหัสบาร์โค้ด ของท่านลงไป)
การตรวจสอบผลการจอง
ตรวจสอบผลของรายการที่จองจากหน้าจอรายการสืบค้นข้อมูลของสำนักหอสมุด ซึ่งหากมีข้อความ Ready for pickup ท่านสามารถติดต่อที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน เพื่อรับหนังสือของท่านได้
การรับหนังสือจอง
เอกสารที่ท่านจองห้องสมุดจะเก็บไว้ที่ชั้นจอง บริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือของห้องสมุดเจ้าของหนังสือ เป็นเวลา 5 วันสำหรับหนังสือทั่วไป และ 1 วันสำหรับหนังสือสำรอง หากไม่มารับ ห้องสมุดจะให้บริการแก่ผู้ใช้รายอื่น หรือนำไปขึ้นชั้นปกติต่อไป
 
สอบถามข้อมูลบริการจองเพิ่มเติม ได้ที่
งานบริการผู้อ่าน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4512
 
Thai