You are here

บริการนำส่งเอกสาร (D.D.)
บริการนำส่งเอกสาร
            บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery Services) หรือ D.D. เป็นบริการส่งเอกสารที่ยืม - คืน หรือยืมต่อของสมาชิก โดยที่สมาชิกไม่ต้องไปยืม - คืนด้วยตนเอง เพียงแต่รอรับเอกสารที่ห้องสมุดคณะ/สถาบัน/สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ท่านสะดวกมากที่สุด ท่านจะได้รับเอกสารที่ต้องการภายใน 24 ชั่วโมง
ผู้มีสิทธิใช้บริการ : บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   
ทรัพยากรที่ให้บริการ :

สามารถยืมวัสดุสารนิเทศและโสตทัศนวัสดุประเภทวิชาการ ตามสิทธิการยืมของสมาชิกแต่ละประเภท

*สงวนสิทธิ์ในการงดบริการนวนิยาย,เรื่องสั้น,เยาวชน

ระยะเวลาการยืม : ตามสิทธิการยืมของสมาชิกแต่ละประเภท
เงื่อนไขการขอรับบริการ:
(1) กรณีที่เอกสารคืนเกินกำหนด ห้องสมุดจะดำเนินการปรับตามระเบียบ ประกาศของสำนักหอสมุด
(2)

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สามารถส่งคำขอรับบริการยืมหนังสือ จากห้องสมุดทุกแห่ง นอกวิทยาเขตแม่เหียะได้ยกเว้นห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ให้บริการเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4-6

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอื่นๆทุกคณะทุกชั้นปี สามารถขอยืมหนังสือจากห้องสมุดฝั่งแม่เหียะได้(ห้องสมุดคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ และห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร)

ขั้นตอนการใช้บริการ :
(1) ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มการรับบริการนำส่งเอกสารหรือส่งแบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้วที่ห้องสมุดที่ท่านสะดวกรับเอกสาร
(Document Delivery Request Form : Thai Form -- English Form)
(2) เจ้าหน้าที่รับแบบฟอร์ม และส่งรายการไปยังห้องสมุดที่มีเอกสาร
(3) รอรับเอกสารที่ห้องสมุดที่ท่านขอรับบริการ
 

 

 

 

Thai