You are here

บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม

บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม

บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม (Group Study Room) ชั้น 2 และห้องค้นคว้าในพื้นที่ True LAB@CMU

สํานักหอสมุดได้จัดให้มีบริการห้องค้นคว้ากลุ่ม เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ใช้พื้นที่ในการศึกษา ค้นคว้า และสนทนาทางวิชาการอย่างเป็นอิสระ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2552 ห้องค้นคว้ากลุ่มที่จัดให้บริการประกอบด้วย

-  ห้องค้นคว้ากลุ่มขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 5 ห้อง ณ ชั้น 2 ประกอบด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย เช่น ระบบคีย์การ์ดในการเปิดห้อง โปรเจคเตอร์และกระดานสำหรับใช้กับปากกาอิเล็กทรอนิกส์ (Interactive Pen) (เฉพาะห้องหมายเลข 3 ) อินเทอร์เน็ตทีวี (ห้องหมายเลข 5) กระดานไวท์บอร์ด ระบบเครือข่ายไร้สาย โต๊ะและที่นั่งอ่าน

-  ห้องค้นคว้ากลุ่มขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง ณ ศูนย์การเรียนรู้ (True LAB@CMU)

-  ห้องค้นคว้ากลุ่มขนาด 8 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง ณ ศูนย์การเรียนรู้ (True LAB@CMU) ให้บริการเฉพาะนักวิจัยในโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น

 

ผู้มีสิทธิรับบริการ

นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เป็นสมาชิกสำนักหอสมุด

 

การยืม-คืนห้องค้นคว้ากลุ่ม
1. นำบัตรสมาชิกห้องสมุดลงทะเบียนจองเวลาใช้ห้องได้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมจองห้องค้นคว้ากลุ่มด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 หรือ

2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ห้องสมุดกลาง ชั้น 1

ช่วงเวลาการใช้ห้อง

เปิดภาคการศึกษา

วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-20.45 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00-17.45 น.

วันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
ปิดภาคการศึกษา

วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.15 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

การส่งคืน – ค่าปรับ

กรณีผู้ใช้บริการขอยืมอุปกรณ์ต่าง ๆ จากห้องค้นคว้ากลุ่มไปใช้  และคืนเกินกำหนดส่ง ผู้ยืมจะต้องชำระค่าปรับวันละ  50 บาท และหากทำอุปกรณ์ชำรุดสูญหายจะต้องชดใช้ตามราคาของอุปกรณ์รวมทั้งค่าดำเนินการ

 

เงื่อนไขในการใช้บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม

1.  ต้องลงชื่อขอรับบริการทุกครั้ง (ลงทะเบียนที่หน้าจอ Touch Screen หรือมีปัญหาติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์ยืมคืน ชั้น 1 หากต้องการใช้อุปกรณ์ ที่ห้องหมายเลข 3 หรือหมายเลข 5 โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ และคืนอุปกรณ์ที่ยืมไปทุกครั้ง)

2. ต้องมีผู้ใช้ห้องในคราวเดียวกันไม่ต่ำกว่า 5 คน และสูงสุดไม่เกิน 15 คน (หรือตามจำนวนที่นั่งที่จัดไว้)

3. อนุญาตให้ใช้ห้องครั้งละ 2 ชั่วโมง/วัน

4. ไม่อนุญาตให้นำเก้าอี้ภายนอกห้องมาเพิ่ม

5. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม มารับประทานในห้อง

6. หากนำหนังสือหรือวัสดุห้องสมุดอื่น ๆ ที่ไม่มีการยืมมาใช้ในห้อง หลังการใช้งานให้นำไปวางไว้ที่ชั้นพักหนังสือในบริเวณใกล้เคียงทุกครั้งที่เลิกใช้

7. ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่น

8. ไม่นำอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ มาใช้ภายในห้อง ยกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)

9. กรณีที่ต้องการใช้ไวท์บอร์ด ให้นำปากกา (ชนิดลบได้เท่านั้น) และอุปกรณ์อื่น ๆ มาเอง

10. ไม่ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการอันนำมาซึ่งรายได้ เช่น สอนพิเศษให้นักเรียน นักศึกษา

11. โปรดช่วยกันดูแลการเปิดปิดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และรักษาความสะอาดทุกครั้งที่ใช้ห้อง

12.  ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ หากทำสิ่งของในห้องเสียหาย

13. หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อปฏิบัติข้างต้น สำนักหอสมุดจะตัดสิทธิการใช้บริการห้องค้นคว้ากลุ่มของท่าน ในภาคการศึกษานั้น ๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน หนังสือ ชั้น 1 โทรศัพท์ 0-5394-4513 

Thai