You are here

บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล

บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล (Individual Study Room)

สำนักหอสมุดจัดบริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล ณ ชั้น 2  จำนวน  20  ห้อง  ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2551 เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ใช้พื้นที่ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการอย่างเป็นอิสระ ประกอบด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย เช่น ระบบคีย์การ์ดในการเข้าใช้พื้นที่ ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบปรับอากาศ ระบบการยืมคืนห้องส่วนบุคคล  ที่นั่งอ่าน ชั้นวางเอกสาร และโทรศัพท์  โดยยึดหลักการให้บริการตามความต้องการและประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

· ผู้มีสิทธิรับบริการ : อาจารย์  นักวิจัย  และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เป็นสมาชิกห้องสมุด

· การขอรับบริการ  :  แสดงบัตรสมาชิกเพื่อลงทะเบียน และรับบัตรประจำห้องที่เคาน์เตอร์บริการยืม–คืนหนังสือ ชั้น 1

· ระยะเวลาการยืมห้อง

บริการยืมเป็นรายสัปดาห์ (เฉพาะอาจารย์  นักวิจัย  นักศึกษาบัณฑิต)  จำนวน  10  ห้อง

บริการยืมเป็นรายวัน (อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาบัณฑิต) จำนวน   10  ห้อง                                 

· ช่วงเวลาการใช้ห้อง

เปิดภาคการศึกษา 

วันจันทร์ – ศุกร์  ระหว่างเวลา 08.00 – 20.30 น.

                   วันเสาร์ – อาทิตย์  ระหว่างเวลา  10.00 – 17.30 น.

                   วันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

ปิดภาคการศึกษา 

วันจันทร์ – ศุกร์  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์  และวันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

· การส่งคืน – ค่าปรับ

กรณีส่งคืนเกินวันกำหนดส่ง ผู้ยืมจะต้องชำระค่าปรับวันละ 50 บาท และหากทำบัตรสูญหายจะต้องชดใช้ค่าบัตร ๆ ละ 200 บาท

เงื่อนไขในการใช้บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล

1.      ต้องลงชื่อขอรับบริการทุกครั้ง (ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1)

2.     อนุญาตให้ใช้ห้องครั้งละ 1 คน

3.     ไม่อนุญาตให้นำเก้าอี้ภายนอกเข้ามาในห้อง

4.     ไม่นำอาหาร  เครื่องดื่ม มารับประทานในห้อง

5.     หากนำหนังสือหรือวัสดุห้องสมุดอื่น ๆ ที่ไม่มีการยืมมาใช้ในห้อง หลังการใช้งานในแต่ละวันให้นำไปวางที่ชั้นพักหนังสือบริเวณนอกห้อง

6.     ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้อื่น

7.     ไม่นำอุปกรณ์ไฟฟ้าใด ๆ มาใช้ภายในห้อง ยกเว้นเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  (Notebook)

8.     โปรดช่วยกันดูแลเปิดปิดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และรักษาความสะอาดห้อง

9.      ขอความร่วมมือไม่ปิดช่องกระจกหน้าห้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจตราความปลอดภัยได้

11.     หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อปฏิบัติข้างต้น สำนักหอสมุด

        จะตัดสิทธิการใช้บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคลของท่านในภาคการศึกษานั้น ๆ

Thai