You are here

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและปฏิบัติ) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์