You are here

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์