You are here

ประกาศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์