You are here

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

1 A A P G Bulletin AAPG bulletin วารสารทางเทคนิคที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมเป็น peer-review สิ่งพิมพ์ชั้นนำให้ข้อมูลเกี่ยวกับธรณีศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมพลังงาน
2 American Mineralogist วารสารที่เกี่ยวข้องกับแร่ต่างๆ ครอบคลุมทุกด้านของการวิวัฒนาการของดาวเคราะห์และกระบวนการทางชีวภาพ
3 Analyst : an International Anaytical Science Journal วารสารเกี่ยวกับนักประดิษฐ์ การค้นพบสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ
4 Current History วารสารที่เกี่ยวประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน ที่มีความต่อเนื่องยาวนานในด้สนประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน
5 Dalton Transaction: and International Journal of Inorganic Chemistry  วารสารด้านเคมี ชีววิทยา การสำรวจสังเคราะห์และการวิเคราะห์ของวัสดุ
6 Education วารสารด้านการศึกษา เผยแพร่การตรวจสอบต้นฉบับและเอกสารทางทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมที่คุ้มค่าในการเรียนการสอนและการศึกษา
7 Geophysics  วารสารด้านภูมิศาสตร์กายภาพ ให้ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและการศึกษา ผ่านกระบวนการทบทวน
8 History Today  การตรวจสอบ วิธีการอธิบายและข้อสรุป จากบรรณาธิการที่มีคุณภาพสูงสุด
9 Human Ecology วารสารเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของมนุษย์ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ สังคมและสภาพแวดล้อม ความก้าวหน้าด้านภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา มานุษยวิทยาสัตววิทยาระบาด วิทยาสุขภาพ และนิเวศวิทยาทางธรรมชาติอื่น ๆ
10 International Journal of mathematical Education in Science and Technology  วารสารด้านคณิตศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้การการเรียนการสอนในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัยได้
11 Journal of Animal Science  วารสารที่ครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลายเกี่ยวกับการวิจัยในการผลิตสัตว์ ด้านพื้นฐานของพันธุศาสตร์โภชนาการ สรีรวิทยา การเตรียมการ และการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากสัตว์
12 Journal of Applied Behavioral Science  วารสารนานาชาติชั้นนำที่เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการและการวางแผน การสำรวจของกลุ่มพลวัต การพัฒนาองค์กรและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
13 Journal of Applied Physics  วารสารระดับนานาชาติที่เผยแพร่ผลการทดลองและทฤษฎีใหม่ของการวิจัยด้านฟิสิกส์ประยุกต์ ครอบคลุมวารสารฟิสิกส์ประยุกต์ที่มีความหลากหลาย สะท้อนให้เห็นถึงการวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์ในปัจจุบัน
14 Journal of Horticultural science and Biotechnology  วารสารด้านพืชศาสตร์ การผลิต การปรับปรุงและการใช้ประโยชน์ของพืชสวน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติของพืชสวน
15 Journal of Special Education  วารสารด้านการศึกษาเผยแพร่บทความการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ 
16 Journal of the American Society for Horticultural Science วารสารด้านการเกษตร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลของการวิจัยในพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และในงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
17 Micropaleontology วารสารที่เกี่ยวข้องสัตว์และพืชดึกดำบรรพ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีววิทยา ระบบนิเวศวิทยาของสัตว์พืชและฟอสซิล 
18 Mycologia วารสารที่เกี่ยวสรีรวิทยาและชีวเคมีนิเวศวิทยาทางพยาธิวิทยา สัณฐานวิทยาระบบชีววิทยาของเซลล์ พันธุศาสตร์ 
19 Physical Chemistry Chemical Physics: PCCP  วารสารด้านเคมีฟิสิกส์
20 Physical Review Letters  วารสารทางด้านฟิสิกส์
21 Phytopathology วารสารที่เกี่ยวข้องกับโรคพืชชั้นนำระดับนานาชาติที่มีการตีพิมพ์บทความวิจัยพื้นฐานที่เกี่ยวกับก้าวหน้าของโรคพืช การเกิดโรคในพืช การแพร่กระจายของโรค และการควบคุมโรคพืช
22 Plant Disease  วารสารเกี่ยวกับโรคพืชชั้นนำระดับนานาชาติ  ประกอบด้วยงานวิจัยเกี่ยวกับโรคระบาดในพืช และวิธีการควบคุมโรค ครอบคลุมการวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ใช้ที่มุ่งเน้นด้านการปฏิบัติของการวินิจฉัยโรคและการรักษา 
23 Plant Physiology and Plant Cell วารสารด้านชีววิทยาพืช ชีววิทยาเซลล์ อณูชีววิทยาชีวเคมีพัฒนาและวิวัฒนาการ 
24 Poultry Science  วารสารนานาชาติเกี่ยวกับสัตว์ปีก เผยแพร่เอกสารการวิจัย เอกสารการประชุมสัมมน้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่นำไปใช้กับสัตว์ปีก ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 10 อันดับแรกวารสารด้านการเกษตร นมและสัตวศาสตร์
25 Serials Librarian  วารสารด้านบรรณารักษศาสตร์ 
26 Agronomy Journal วารสารนานาชาติด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ มีบทความเกี่ยวกับการวิจัยพืชไร่ วิทยาศาสตร์ดิน วิทยาศาสตร์การเพาะปลูก และการสร้างแบบจำลองทางการเกษตรการเกษตรการผลิตและซอฟแวร์
27 Crop Science การเผยแพร่งานวิจัยเดิมในการปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุศาสตร์ สรีรวิทยาของพืชและการเผาผลาญ; พืชนิเวศวิทยาการผลิตและการจัดการ สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์การผลิตและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์
Thai