You are here

content

ผลการพิจารณาจัดสรรบูธ งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 25

เรียน  ผู้จัดการบริษัท/ สำนักพิมพ์ / ร้านค้า                                             

    ตามที่ท่านให้ความสนใจแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่  2-10 กุมภาพันธ์ 2562  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการพิจารณาจัดสรรบูธจำหน่ายหนังสือนั้น สำนักหอสมุดขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

             ในการนี้ขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการเพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่าน ดังนี้

Thai

Pages