You are here

content

ประวัติโดยย่อ

ประวัติสำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดดำเนินการพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2507 มีฐานะเป็นกองห้องสมุด สังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยในระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งได้ใช้ส่วนหนึ่งของอาคารภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เป็นที่ทำการชั่วคราว และ พ.ศ.2511 ได้ย้ายไปอยู่อาคารเอกเทศใกล้กับคณะสังคมศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ.2519 ได้รับการยกฐานะจากกองห้องสมุดเป็นสำนักหอสมุดและได้รับงบประมาณสร้างอาคารใหม่ เป็นอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่ 8,824 ตารางเมตร เปิดให้บริการในเดือนตุลาคม พ.ศ.2522 ต่อมาอาคารสำนักหอสมุดเริ่มคับแคบ จำนวนที่นั่งสำหรับให้บริการไม่เพียงพอ  ประกอบกับสำนักหอสมุดมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสามารถขยายรูปแบบการให้บริการให้ทันสมัยยิ่งขึ้น  จึงได้มีการขยายอาคารโดยเชื่อมต่อกับอาคารเดิมไปทางด้านทิศใต้  เป็นอาคาร 5 ชั้น มีพื้นที่ 6,944  ตารางเมตร และได้เปิดให้บริการส่วนนี้ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2544  ดังนั้น ปัจจุบันสำนักหอสมุดมีพื้นที่ทั้งหมด 15,768 ตารางเมตร

         ในปี 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 และตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 มีผลให้สำนักหอสมุดได้รับการประกาศเป็นส่วนงานอื่นตามโครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต่อมาในปี 2552  จึงมีการแบ่งหน่วยงานในสำนักหอสมุดใหม่ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552  ประกอบด้วย 1 สำนักงานสำนัก 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และฝ่ายห้องสมุดและสารนิเทศสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

         ในปี 2553 ได้มีการแบ่งงานในสำนักงานสำนักตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานส่วนวิชาการและสำนักงานส่วนงานอื่น  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ประกอบด้วย  3 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป  งานการเงิน การคลังและพัสดุ และงานนโยบายและแผน สำหรับงานในฝ่ายทั้ง 5 ฝ่าย ยังคงแบ่งงานภายในตามประกาศสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 วันที่ 6 มิถุนายน 2543 และวันที่ 20 กรกฎาคม 2548

 

 

Thai

Vision

วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด

ประตูการเรียนรู้ชั้นนำเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคม
(Leading learning gateway facilitating education and research for CMU community and society)

พันธกิจ

จัดการทรัพยากรการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ
(Manage learning resources with new technology and innovative library services efficiently)

ยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 1   เพิ่มคุณค่าและสงวนรักษาทรัพยากรการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 2   ปรับปรุงการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้บริการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย

กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศและการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กร

กลยุทธ์ที่ 2  ปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับนวัตกรรมบริการห้องสมุด

 

English

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์สำนักหอสมุด

ประตูการเรียนรู้ชั้นนำเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสังคม
(Leading learning gateway facilitating education and research for CMU community and society)

พันธกิจ

จัดการทรัพยากรการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ
(Manage learning resources with new technology and innovative library services efficiently)

ยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 1   เพิ่มคุณค่าและสงวนรักษาทรัพยากรการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 2   ปรับปรุงการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้บริการที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัย

กลยุทธ์ที่ 2  ยกระดับการเข้าถึงและการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 3  เสริมสร้างทักษะการแสวงหาสารสนเทศและการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กร

กลยุทธ์ที่ 2  ปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับนวัตกรรมบริการห้องสมุด

Thai

Pages